วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

คุณค่าของสื่อ
1. ใช้ประกอบคำบรรยายในการสอน
2. ช่วยเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาในรูปแบบเดียวกัน
3. ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการและใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการ
4. เป็นสื่อพื้นฐานทางด้านการเรียนการสอน
5. ใช้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์
1. หนังสือเรียน แบบเรียน ตำรา เอกสารการสอน2. หนังสือพิมพ์3. วารสาร นิตยสาร4. แผ่นปลิวโฆษณา5. หนังสือการ์ตูน6. หนังสือนวนิยายประเภทของการพิมพ์ในปัจจุบันมีวิธีการพิมพ์อยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่เป็นที่นิยมกันมากได้แก่.....1. การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio Printing).....2. การพิมพ์โดยแม่พิมพ์พื้นแบน (Planographic printing).....3. การพิมพ์โดยแม่พิมพ์นูน (Relief Printing).....4. การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ลายฉลุ (Screen-Process Printing)

ไม่มีความคิดเห็น: